Praporščak
Lokacija s QR kodo

Pravilnik o urnem vrednotenju del Lovske družine Rače, v pdf obliki, si lahko snamete tukaj: Pravilnik o vrednotenju dela v LD.pdf

 

Na osnovi 61. člena Poslovnika je Občni zbor LD Rače na zasedanju dne 18. 3. 2017 sprejel

 

 

 

PRAVILNIK O URNEM VREDNOTENJU DEL V LD RAČE

 

 1. člen

Sistem točkovanja v LD temelji na načelu, da je članstvo v LD prostovoljno, pravica do izvajanja lova pa nadomestilo za opravljanje dela v življenjskem okolju divjadi in za društveno dejavnost.

Skupno število obveznih ur, ki jih mora vsak posamezni član LD  opraviti v enem koledarskem letu = 50 ur. V lovišču mora lovec opraviti najmanj 30 ur, v okviru ostale društvene dejavnosti pa najmanj 20 ur. Obveznega dela v lovišču in v društveni dejavnosti so oproščeni člani LD stari 68 let in več.

 

2. člen

V letnem načrtu lovišča LD planira dela, ki jih morajo člani LD opraviti v lovni sezoni zaradi zagotavljanja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v lovišču, ki ga je LD preko sklenjene koncesijske pogodbe pridobila v upravljanje.

Lovna sezona traja od 1. januarja do 31. decembra tekočega leta.

 
3. člen

Dela oziroma aktivnosti, predvidene v letnem načrtu lovišča se nanašajo na društvena in gojitvena dela, ki so razvrščena v naslednje skupine:

 1. funkcije v LD,
 2. društvena dela,
 3. gojitvena dela,
 4. uporaba lovskih psov,
 5. ostalo.

 

4. člen

Točkovno vrednotenje funkcij in del v LD je naslednje:

 

FUNKCIJE - DELA V LD

Ure

 

 

 

  I.

UPRAVNI ODBOR (letno)

 

  1

Predsednik LD – starešina             

80

  2

Gospodar LD                    

80

  3

Pomočnik gospodarja LD

50

  4

Tajnik LD

80

  5

Blagajnik LD

80

  6

Referent za kinologijo

20

  7

Referent za strelstvo

40

  8

Upravnik lovskega doma

50

  9

Referent za pripravnike in izobraževanje

20

10

Referent za statistiko

30

11

Referent za varstvo okolja in ekologijo

20

12

Referent za lovni turizem in kulturo

20

13

Referent za priznanja in odlikovanja

20

 

 

 

 II.

NADZORNI ODBOR (letno)

 

 1

Predsednik NO

20

 2

Član NO

10

 3

Član NO

10

 

 

 

III.

DISCIPLINSKA KOMISINJA (na  eno zadevo)

 

1

Predsednik disciplinskega razsodišča

10

2

Član DR

  5

3

Član DR

  5

 

 

 

IV.

RAZNE KOMISIJE - letno

 

1

Predsednik

10

2

Član

  5

3

Član

  5

 

 

 

V.

LOVSKOČUVAJSKA SLUŽBA - letno

 

1

Lovski čuvaj s pogodbo

30

 

 

 

VI.

MENTORSTVO - letno

 

1

Mentor pripravniku

20

2

Pomočnik mentorja

10

 

 

 

VII.

VODJE REVIRJEV - letno

20

 

 

 

VIII.

DRUŠTVENA DELA – na udeležbo

 

 1

Udeležba na OZ druge LD

  5

 2

Delegat LD v LZS ali LZM ali OZUL - letno

  5

 3

Praporščak 

  5

 4

Udeležba na tekmovanjih

  5

 5

Informator - letno

20

6

Preglednik divjačine – po kosu

  2

 

 

 

 IX.

GOJITVENA DELA V LOVIŠČU

 

  1

Dela v lovišču ali v društveni dejavnosti

1 ura = 1

  2

Delo z motorno žago

1 ura = 2

  3

Delo s traktorjem z voznikom

1 ura = 4

  4

Prevoz s kamionom z voznikom

1 ura = 4

  5

Delovna ura z lastnim vozilom

1 ura = 2

  6

Zalaganje krmišča, mala divjad - letno

  5

  7

Izdelava krmišča za malo divjad

  5

  8

Popravilo krmišča za malo divjad - letno

  2

  9

Izdelava solnice

  1

10

Zalaganje solnice - letno

  1

11

Izdelava prosto stoječe preže

50

12

Izdelava preže na drevesu ali lestvi

25

13

Popravilo prostostoječe preže

  4

14

Popravilo preže na drevesu

  4

15

Izdelava vodnega vira

  5

16

Vzdrževanje in zalaganje vodnega vira-letno

  2

 

 

 

X.

UPORABA LOVSKIH PSOV - na udeležbo

 

1

Udeležba psa na skupnem lovu

3

2

Iskanje po krvni sledi 

5

3

Udeležba na kinološki prireditvi v LD

5

 

 

 

XI.

LOVI - na udeležbo

 

1

Vodja lova

4

2

Pomočnik vodje lova

3

3

Lovec v pogonu na lisico

3

4

Odstrel jazbeca - samostojno

5

5

Odstrel  lisice - samostojno

5

6

Odstrel kune-samostojno

5

7

Odstrel sive vrane, srake, šoje

1

 

 

5. člen

Med dela v lovišču spadajo:

 

Biomeliorativna dela:

 • vzdrževanje grmišč in remiz;
 • vzdrževanje gozdnega roba;
 • vzdrževanje vodnih virov;
 • sadnja in vzdrževanje plodonosnih vrst dreves in grmovnic;
 • postavitev in vzdrževanje gnezdnic;
 • vse delovne akcije, ki jih planira LD v lovišču (trganje in spravilo koruze, topina,…);
 • izdelava in popravilo vseh lovskih objektov lovišču.

 

Biotehniška dela:

 • zimsko krmljenje male divjadi;
 • vlaganje male divjadi v lovišče;
 • zbiranje podatkov o staležu divjadi - štetje srnjadi;
 • ukrepi za preprečevanje škod in ocenitev škod po divjadi in na divjadi;
 • spremljanje lovskih gostov na veliko divjad po nalogu UO;
 • pridelovalne in krmne njive.

 

Društvena dela

 • vse delovne akcije, ki jih organizira LD pri lovskem domu;
 • priprava, izvedba in pospravljanje po strelski tekmi;
 • organizacija, priprava, izvedba in pospravljanje lovske veselice;
 • čistilna akcija;
 • razna dežurstva.

 

6. člen

Član LD, ki v tekočem lovskem letu ni opravil obveznih delovnih ur, tako v lovišču kot za društveno dejavnost, mora manjkajoče ure plačati. Lovec, ki plača manjkajoče ure nima v naslednjem letu pravice do lova na visoko divjad in ne more prenesti odstrela visoke divjadi na drugega lovca.

Lovcu, ki dve leti zaporedoma ne opravi potrebnih 50 delovnih ur v lovišču in pri lovskem domu, se ne dovoli opravljati nastrela-preizkusa puške risanice v naši lovski družini.

 

7. člen

Za vsa opravljena dela v lovišču in društvena dela si obvezno vodi evidenčni kartonček del vsak lovec LD sam. Evidentirane ure se priznajo, če jih s podpisom potrdi:

 • revirni vodja za delovne ure opravljene v revirju,
 • vodja posamezne društvene prireditve,
 • mentor pripravniku,
 • upravnik lovskega doma, za vsa dela pri lovskem domu,
 • gospodar LD revirnim vodjem, vodjem društvenih prireditev in na skupnih delovnih akcijah,
 • starešina LD.

 

Podatke o udeležbi na občnih zborih, lovskih posvetih in prireditvah ter sejah organov in komisij v ali izven LD vodi tajnik.

Evidenco o udeležbi lovcev in lovskih psov na skupnih lovih vodi vodja lova.

Evidenco o odstrelu vodita gospodar in pomočnik gospodarja.

Evidenco iskanja zastreljene divjadi vodi kinološki referent.

Evidenco o vzdrževanju lovskih prež, izdelavo in polnjenje solnic in krmišč za malo divjad vodi revirni vodja.

Evidenco o vodenju lovskih gostov vodi gospodar LD ali njegov pomočnik.

 

 

8. člen

Na koncu lovskega leta revirni vodje izdelajo pregled opravljenih ur na člana revirja do konca januarja, na osnovi teh evidenc pa gospodar in statistik ugotovita dosežene letne rezultate posameznih članov ter pripravita pregledno tabelo.

 

9. člen

Vsa opravljena dela v lovišču kontrolira gospodarska komisija. Za malomarno in nestrokovno opravljeno delo v lovišču ali v društveni dejavnosti na predlog evidentov iz 7. člena tega Pravilnika, gospodar ne odobri točk. Če fizična dela presegajo  normirana dela, lahko gospodar in vodja revirja priznata opravljene ure dela.

Obračun delovnih ur se opravi  polletno in letno ter se točke izobesijo na oglasno desko. Letni obračun točk se opravi do zadnje seje upravnega odbora pred letnim OZ.

 

10.  Člen

Član, ki ne doseže skupnega števila obveznih ur, je dolžan manjkajoče ure plačati. Vrednost ene ure dela v lovišču ali v društveni dejavnosti letno določa UO s sklepom. Izračun plačila mora lovec poravnati v roku 30 dni po sprejemu obvestila in položnice.

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

     Starešina:

                                                                                                        Sebastijan Soršak, l.r.Lovne dobe


Srna

Srnjak, lanščak: 1.5. - 31.10.
Srna, mladič M+Ž: 1.9. - 31.12.
Mladica: 1.5. - 31.12.

 

Jelen

Jelen: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Damjak

Damjak: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Divji prašič

Merjasec: 1.1. - 31.12.
Svinja: 1.7. - 31.12.
Ozimci in lanščaki obeh spolov: 1.1. - 31.12.

 

Poljski zajec

Poljski zajec: 1.10. - 15.12.

 

Kuna belica, kuna zlatica

Kuna belica, kuna zlatica: 1.11. - 28.2.

 

Jazbec

Jazbec: 1.8. - 31.12.

 

Lisica

Lisica: 1.7. - 15.3.

 

Rakunasti pes

Rakunasti pes: 1.8. - 31.3.

 

Šakal

Šakal: 1-7. - 15.3.

 

Fazan

Fazan: 1.9. - 28.2.

 

Raca mlakarica

Raca mlakarica: 1.9. - 15.1.

 

Šoja

Šoja: 1.8. - 28.2.

 

Sraka

Sraka: 1.8. - 28.2.

 

Siva vrana

Siva vrana: 1.8. - 28.2.

 

Izdelava spletne strani