Praporščak
Lokacija s QR kodo

Pravilnik o disciplinskem postopku Lovske družine Rače, v pdf obliki, si lahko snamete tukaj: Pravilnik o discipl. post. v LD.pdf

                                                         

Na podlagi 39. člena Statuta Lovske družine Rače je Občni zbor Lovske družine Rače, dne 18.3.2017 sprejel:

 

D I S C I P L I N S K I    P R A V I L N I K

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen


(1)  Ta pravilnik določa disciplinske prekrške in disciplinske ukrepe s katerimi se ti sankcionirajo ter postopek za njihovo izrekanje.

(2) Določbe tega pravilnika veljajo za vsakogar, ki je v času izvršitve disciplinskega prekrška član Lovske družine Rače (v nadaljevanju LD Rače). 

(3) Naknadni izstop iz društva ni ovira za dokončanje disciplinskega postopka.

 

2. člen
Pojem disciplinskega prekrška

(1)  Disciplinski prekršek je vsako, s tem pravilnikom določeno ravnanje člana LD Rače, izvršeno v škodo društva, njegovega organa, funkcionarja ali drugega, s tem pravilnikom določenega oškodovanca, ki je storjeno krivdno (naklepoma) ali iz malomarnosti.

(2) Disciplinske kršitve so:

a) kršitve določb statuta ali drugih aktov LD;

b) nevestno ali malomarno sprejemanje oziroma izpolnjevanje zadolžitev in nalog v LD;

c) neizpolnjevanje odločitev organov LD;

d) dejanja, ki povzročijo moralno ali materialno škodo LD;

e) neizpolnjevanje Kodeksa etike lovca.

3. člen
Vrste disciplinskih prekrškov

(1) Glede na težo storjenega prekrška in stopnjo kazenske odgovornosti storilca, se prekrški delijo

      na lažje in hujše.

(2) Disciplinski prekrški članov društva so zlasti naslednji:
a)   kršitev pravil, pravilnikov in drugih splošnih aktov društva ter sklepov njegovih organov,
b)   nespoštovanje zavezujočih sklepov in pravnomočnih odločb organov društva,
c)   neplačevanje članarine po določbah Pravil društva,
č)   neizpolnjevanje obveznosti do društva,
d)   krivo pričanje ali neresnično podajanje izjav pred organi društva ali neutemeljena odklonitev              pričevanja oz. podajanja izjav,
e)   neopravičen izostanek na povabilo disciplinskega organa,
f)   nevestno ali lahkomiselno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
g)   neupravičeno izostajanje s sej organov društva (izostanek najmanj na eni polovici sej od vsaj desetih sej letno),
h)   površno organiziranje in slabo vodenje društvenih prireditev,
i)   nekulturno in nedostojno vedenje (npr. zmerjanje, pretepanje, žaljive in nedostojne geste,   vinjenost, predrznost) in neizpolnjevanje odredb društvenih funkcionarjev v prostorih društva ali ob prireditvah, ki jih organizira LD,
j)   širjenje neresničnih trditev o društvu, njihovih organih in funkcionarjih, ki škodijo njihovemu ugledu,
k)   opuščanje dolžne skrbi dobrega gospodarja za materialna, osnovna in druga sredstva društva,
l)    ravnanje v nasprotju s finančnimi, računovodskimi in knjigovodskimi predpisi in standardi,
m)   nenamenska uporaba odobrenih finančnih sredstev,
n)   zloraba položaja ali prekoračitev pooblastila,
o)   nezakonito razpolaganje z društvenimi sredstvi.

 
3.a člen

(Lažje disciplinske kršitve)

 

(1) Za lažjo disciplinsko kršitev se šteje:

            1. nesodelovanje v organih upravljanja LD, v katere je bil član LD izvoljen, kljub predhodnemu pisnemu opozorilu starešine.

            2. vedénje, ki krši ugled lika lovca na lovskih prireditvah, ki ni povzročilo materialne škode.

(2) Za nesodelovanje se šteje večkratna odsotnost s sej organov upravljanja, za malomaren odnos pa tako aktivno kot opustitveno ravnanje. V teh primerih se disciplinski postopek lahko uvede, če je člana UO LD dvakrat ustno oziroma na zapisnik opomnil starešina na predlog predstojnika posameznega organa.

(3) Kršitev zakonodaje in internih aktov pri lovu na malo divjad

 

3.b člen

(Težje disciplinske kršitve)

 

Za težjo disciplinsko kršitev se šteje:

 1. opustitev nalog v zvezi z izvajanjem zadanih nalog skladno s Statutom LD;
 2. opustitev izvršitve dejanja, s katerim bi se lahko preprečil nastanek večje materialne škode na skupni lovski opremi;
 3. vedénje, ki krši ugled lika lovca na lovskih prireditvah, ki je povzročilo moralno ali materialno škodo ali je izzvalo negativen odziv javnosti;
 4. omogočanje tretji osebi uporabo opreme in drugih sredstev brez soglasja oziroma odobritve Upravnega odbora LD;
 5.  prilastitev opreme in drugih sredstev LD.
 6.  Kršitev zakonodaje in internih aktov pri lovu na visoko divjad.
 7. uplenitev posamezne vrste divjadi v varstveni dobi (lovopustu),
 8. uplenitev divjadi v nasprotju s sklepi organov LD, ali v nasprotju z odredbami lovovodje, gospodarja ali starešine,
 9. uplenitev divjih živali, ki so zaščitene po zakonu,
 10. povzročitev večje škode na lovskih napravah ali na divjadi ter na drugih dobrinah LD,
 11. kršitev odločbe o izrečeni pravnomočni disciplinski kazni prepovedi lova,
 12. uplenitev divjadi z lovskim gostom v nasprotju s sklepi organov LD,
 13. kršitev zakonskih prepovedi v zvezi z izvajanjem lova,
 14. prikrivanje uplenjene divjadi,
 15. ogrožanje lovca ali občanov z lovskim orožjem, če je dejanje storjeno naklepno ali v posledici velike malomarnosti
 16. zmanjševanje teže z izrezovanjem oziroma obrezovanjem posameznih delov uplenjene divjadi ali spreminjanje oblike in lastnosti trofeje uplenjene divjadi, z namenom izognitve plačilu, disciplinski kazni ali drugih vzrokov,
 17. opustitev iskanja zastreljene parkljaste divjadi,
 18. ustvarjanje nezdravih odnosov med člani v LD s spletkarjenjem, neresničnimi obtožbami, podtikanjem ali podobnimi dejanji,
 19. v vseh ostalih primerih, ko je z nezakonitim lovom ali v zvezi z lovom član LD storil dejanje, ki ima znake kaznivega dejanja ali prekrška,
 20. delovanje v nasprotju s cilji LD in LZS, kar ovira izvajanje nalog javne službe s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ali izpolnjevanje obveznosti iz koncesijskega razmerja,
 21. nesodelovanje na prav nobeni društveni prireditvi tekom tekočega leta, katere so nujne za delovanje in  poslanstvo LD, in sicer sodelovanje na občnem zboru, zboru lovcev, v čistilnih akcijah, delovnih akcijah pri lovskem domu, med družinskih strelskih tekmah, društvenih lovskih prireditvah, družinskih strelskih tekmah, obvezno izobraževanje za vse člane LD, kinoloških prireditvah v LD in lovih na lisice,
 22. ponavljanje lažjih kršitev v obdobju treh let.

 

5. člen
Način izvršitve

(1) Disciplinski prekršek je mogoče izvršiti s storitvijo ali z opustitvijo.

(2) Disciplinski prekršek je storjen z opustitvijo samo, če tako izhaja iz tega pravilnika ali je storilec opustil dejanje, ki bi ga moral izvršiti, ta dolžnost pa temelji na Pravilih LD Rače in drugih aktih društva ali konkretnih sklepih Občnega zbora ali Upravnega odbora.

6. člen
Zastaranje

(1) Uvedba disciplinskega postopka ni dopustna, če preteče 1 (eno) leto ali več od dneva, ko  se je izvedelo za kršitelja in kršitev.

(2) Disciplinski pregon ni več dovoljen, če je preteklo 2 (dve) leti ali več od dneva, ko je bila disciplinska kršitev storjena.

(3) Zastaranje ne teče v času, če stori disciplinski kršitelj v času, ko teče zastaralni rok, enako hud ali hujši disciplinski prekršek.

7. člen
Stek

(1) Če se v disciplinskem postopku obravnava več različnih disciplinskih prekrškov istega storilca in se ugotovi njegova krivda, se mu izreče po pravilih postopka enotna sankcija.

(2) Če storilec z istim izvršitvenim dejanjem uresniči znake dveh ali več različnih disciplinskih prekrškov, se uporabljajo splošna pravila specialnosti (poseben, področje), subsidiarnosti (pomožen, dodaten, drugovrsten, v rezervi)  in konzumpcije (neposredna poraba).

II. POSEBNI DEL

8. člen
Disciplinski ukrepi

 

Disciplinski ukrepi, ki jih izreka Disciplinska komisija so:

1. opomin;

2. javni opomin;

3. prepoved lova na malo divjad za določeno časovno obdobje

4. prepoved lova na visoko divjad za določeno časovno obdobje

5. izključitev.

 

9. člen
Izrekanje disciplinskih ukrepov

 

(1) Opomin se izreče za lažje disciplinske kršitve in za tiste težje disciplinske kršitve, ki so milejše narave oziroma za katere se ugotovi olajševalne okoliščine zaradi katerih bo že z opominom dosežen namen disciplinskega ukrepa.

(2) Javni opomin se izreče za ponavljajoče lažje disciplinske kršitve in za težje disciplinske kršitve, za katere se ne ugotovi olajševalnih okoliščin.

(3) Prepoved lova na malo divjad za določeno časovno obdobje se izreče za kršitev storjeno pri opravljanju lova na malo divjad.

(4) Prepoved lova na visoko divjad za določeno časovno obdobje se izreče za kršitev storjeno pri opravljanju lova na visoko divjad.

(5) Izključitev se lahko izreče za težje disciplinske kršitve in za ponavljajoče disciplinske kršitve, če član LD stori težjo disciplinsko kršitev kot izhaja iz člena 3 tega Pravilnika in če je bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine.

(6) Izključitev se lahko izreče če je bil članu LD že izrečen javni opomin v obdobju zadnjih 2 (dveh) letih.

(7). Po izključitvi lahko član v skladu s statutom LD ponovno zaprosi za sprejem v LD šele po preteku 5 (pet) let od izključitve.

 

10. člen
Razrešitev funkcije

 

(1) Če je disciplinski prekršek storil voljeni član LD, lahko disciplinska komisija prve stopnje ob izreku disciplinske sankcije disciplinskemu kršitelju predlaga občnemu odboru, da takšnega kršitelja razreši izvoljene funkcije.

(2) Če je disciplinski prekršek storil član organa LD, lahko disciplinska komisija prve stopnje predlaga starešini, da imenovanega člana LD razreši funkcije.

11. člen
Pogojni ukrepi

Izrečeni ukrepi so lahko pogojni, razen javnega opomina in izključitve iz članstva.

12. člen
Oprostitev ukrepa

Če se disciplinsko kaznovani storilec med prestajanjem kazni vzorno vede, se mu ukrep lahko oprosti, zmanjša ali spremeni v milejšega. O oprostitvi ukrepa odloča zbor lovcev na pobudo disciplinskega kršitelja ali upravnega odbora.

III. DISCIPLINSKI POSTOPEK

 

13. člen
Udeleženci v postopku

Udeleženci disciplinskega postopka so disciplinska komisija prve in druge stopnje, predlagatelj disciplinskega postopka (upravni odbor LD), disciplinski kršitelj, oškodovanec in priče ter morebitni s strani disciplinskega kršitelja ali predlagatelja disciplinskega postopka pooblaščen odvetnik.

14. člen
Disciplinski organ prve stopnje

 

(1) Disciplinski postopek vodi in o disciplinski odgovornosti člana LD na prvi stopnji odloča disciplinska komisija LD.

14.a člen

(sestava Disciplinske komisije)

 

(1) Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in odloča v tričlanskem senatu. Člani senata izmed sebe imenujejo predsednika senata.

(2) Disciplinsko komisijo izvoli Občni zbor LD v sestavi treh članov in treh namestnikov, mandatna doba članov je 4 (štiri) leta z možnostjo ponovne izvolitve.

(3) Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna Občnemu zboru LD.

 

14. b člen

(sklepčnost Disciplinske komisije)

 

(1) Disciplinska komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsi člani senata.

(2) Sklep je veljavno sprejet, če na zaprti seji zanj glasujeta vsaj dva člana.

(3) Disciplinska komisija odloča v obliki pisnih sklepov, ki morajo biti obrazloženi.

 

15. člen
Uvedba disciplinskega postopka

 

(1) Pisno pobudo za uvedbo disciplinskega postopka lahko poda vsak član LD upravnemu odboru, ki je predlagatelj disciplinskega postopka. Upravni odbor o predlogu razpravlja na seji v roku enega meseca od prejema predloga in odloči o odstopu predloga Disciplinski komisiji.

(2) Predlog mora vsebovati ime in priimek člana LD, zoper katerega se predlaga uvedba disciplinskega postopka in opis storjene disciplinske kršitve, kot tudi dokaze, ki utemeljujejo navedbe v predlogu za uvedbo disciplinskega postopka.

(3) Disciplinski postopek upravni odbor uvede s pisnim sklepom. Za dan uvedbe disciplinskega postopka se šteje dan, ko je bil sklep o uvedbi disciplinskega postopka vročen članu LD.

 

16. člen

Disciplinski kršitelj

 

(1) Disciplinski kršitelj je oseba, zoper katero se je po določbah tega pravilnika začel disciplinski postopek do dokončanja postopka.

(2) Disciplinski kršitelj se na obravnavi ni dolžan zagovarjati ali priznati krivde.

(3) V kolikor se pravilno vabljen disciplinski kršitelj ne udeleži disciplinskega postopka ali le-tega pred odločitvijo disciplinske komisije zapusti, disciplinska komisija opravi disciplinsko obravnavo v njegovi nenavzočnosti, v kolikor je o tem bi disciplinski kršitelj že poučen z vabilom.

 

16. a člen
Oškodovanec

 

Oškodovanec je fizična ali pravna oseba, ki je z disciplinskim prekrškom utrpela škodo.

 

16. b člen
Priča

(1) Priča je vsakdo, ki lahko posreduje v disciplinskem postopku pomembne podatke.

(2) Priča, ki je član LD je dolžna podati svojo izpovedbo, dolžnosti pričevanja so oproščeni, in sicer: član LD, ki je zakonec oz. zunajzakonski partner, sin/hčera, oče/mati in brat/sestra disciplinskega kršitelja.

(3) Priča sme biti zaslišana po zaslišanju disciplinskega kršitelja.

(4)Disciplinski kršitelj je lahko navzoč pri zaslišanju vabljenih.

(5) Pred zaslišanjem Disciplinska komisija pričo opozori, da je dolžan govoriti resnico in da ne sme ničesar zamolčati, da pa lahko odkloni odgovor na posamezno vprašanje, ki bi sebe ali svoje bližnje spravil v hudo sramoto, znatno materialno škodo ali kazenski pregon.

(6) Po končanem zaslišanju priči najprej postavlja vprašanja član Disciplinske komisije, nato član predlagatelja disciplinskega postopka in na koncu disciplinski kršitelj oziroma njegov odvetnik.

16. c člen
Odvetnik

Disciplinski kršitelj ima pravico, da na svoje stroške najame odvetnika, ki ga pa lahko najame tudi predlagatelj disciplinskega postopka.

 

17. člen
Predlog za uvedbo disciplinskega postopka

(1) Disciplinski postopek se zoper disciplinskega kršitelja uvede na pisni in razumljiv predlog predlagatelja disciplinskega postopka.
(2) Predlog mora vsebovati podatke o predlagatelju, priimek in ime disciplinskega kršitelja, dejanski opis domnevnega disciplinskega prekrška, opredeljenega krajevno in časovno, pravno kvalifikacijo ravnanja, na katero pa disciplinska komisija ni vezana ter datum in podpis predlagatelja.
(3) Predlog se naslovi na disciplinsko komisijo. V predlogu je potrebno navesti in predložiti vse razpoložljive dokaze. Predlagatelj nima pravice kasneje navajati novih dejstev in dokazov, razen v kolikor v času predloga z njimi ni razpolagal.

18. člen

Postopek s predlogom za uvedbo disciplinskega postopka

(1) Če je predlog nerazumljiv ali ne vsebuje vsega, kar je potrebno za obravnavanje, disciplinska komisija pisno pozove predlagatelja, da predlog ustrezno dopolni v roku osmih dni.
(2) Če so podani pogoji za izdajo zavrnilne odločbe ali če predlagatelj ne dopolni predloga, kot se to od njega zahteva, ali če predlog, kljub dopolnitvi ni sposoben za obravnavanje, ga disciplinska komisija zavrže s sklepom brez obravnavanja.

(3) Za dan uvedbe disciplinskega postopka se šteje dan, ko je bil sklep o uvedbi disciplinskega postopka vročen disciplinskemu kršitelju v skladu z 19. členom tega Pravilnika.

19. člen

Vročanje

(1) Vsa pisanja v tem postopku se strankam izročijo osebno ali pošljejo priporočeno s povratnico. Za dan izročitve se šteje dan podpisa povratnice. Izročitev je pravilna tudi, če namesto naslovnika prevzame pošiljko katerakoli druga oseba, ki živi v skupnem gospodinjstvu z naslovnikom. Za osebno izročitev se zadolži enega od članov disciplinskega razsodišča.

(2) V primeru, ko stranka v postopku ne podpiše povratnice se za dan izročitve, šteje 15. dan od dne, ko izročitev ni bila osebno mogoča in je bilo priporočeno pisanje (pismo) odloženo v običajen poštni nabiralnik na naslovu stranke.

 

20. člen

Zapisnik o disciplinskem postopku

 

O vodenju obravnave v disciplinskem postopku se vodi zapisnik, ki ga po nareku predsednika disciplinske komisije zapisuje zapisnikar, ki ni član disciplinske komisije. Zapisnik podpišejo vsi člani senata disciplinske komisije, zapisnikar ter disciplinski kršitelj in morebitno pritegnjeni odvetnik.

 

21. člen
Stroški postopka

(1) V disciplinskem postopku disciplinski kršitelj plača svoje stroške disciplinskega postopka.

(2) Potrebne stroške upravičenega predlagatelja, stroške izvedbe dokazov in procesnih dejanj, ki jih odredi disciplinska komisija, plača LD.


22. člen
Vročitev predloga in odgovor na predlog

Disciplinskemu kršitelju se izroči predlog za uvedbo postopka s pozivom, da lahko nanj pisno odgovori v roku osmih dni od vročitve. V odgovoru ima disciplinski kršitelj pravico podati svoj zagovor in predlagati vse dokaze, za katere meni, da so mu v korist. Po izteku roka za odgovor, disciplinski kršitelj ne more več predlagati novih dokazov, razen v kolikor v času predloga z njimi ni razpolagal.

23. člen
Pregledovanje spisa

Disciplinski kršitelj (in njegov odvetnik) imata po vročitvi predloga za uvedbo disciplinskega postopka, pravico pregledati spis. O času in kraju pregleda, ki mora biti najmanj 8 dni pred disciplinsko obravnavo, odloča disciplinska komisija.

24. člen
(ugotavljanje dejanskega stanja)

 

(1) Disciplinska komisija mora izvesti vse potrebne dokaze, ki jih v okviru svojih zmožnosti in pooblastil pridobi v disciplinskem postopku, s ciljem pravilne in popolne ugotovitve dejanskega stanja.

(2) Disciplinska komisija se odloči za ukrep po temeljiti presoji vseh znanih dejstev in okoliščin. Pri tem upošteva predvsem:

1. težo kršitve;

2. omogočanje normalnega dela LD;

3. nevarnost in škodo, ki je bila povzročena;

4. preprečevanje nadaljnjih kršitev in sporov;

5. dosedanje vedénje in morebitne prejšnje disciplinske kršitve člana LD.

 

25. člen
Olajševalne in obteževalne okoliščine

(1) Pri izbiri in izrekanju disciplinskega ukrepa mora disciplinsko razsodišče upoštevati vse olajševalne in obteževalne okoliščine posameznega primera:

a) olajševalne okoliščine: priznanje prekrška, kesanje, dobro vedenje po storjenem prekršku, prejšnje nekaznovanje in zavzetost pri delu v društvu,
b) obteževalne okoliščine: prejšnje kaznovanje, istovrstnost prekrška, brezobzirnost, nizkotne pobude in neprimerno vedenje po storjenem prekršku.

 

26. člen
Odločitev o predlogu

(1) Po pridobitvi in izvedbi potrebnih dokazov in po poteku roka za odgovor disciplinskega kršitelja, je dolžno disciplinsko razsodišče, brez nepotrebnega zavlačevanja, najkasneje pa v roku enega meseca po izteku roka za odgovor disciplinskega kršitelja, odločiti o predlogu za uvedbo disciplinskega postopka.

Disciplinska komisija odloči z odločbo v obliki sklepa. Odločba, ki jo izda disciplinska komisija je:

 • obsodilna odločba,
 • oprostilna odločba,
 • zavrnilna odločba.

 

 

27. člen
Oprostilna odločba

Disciplinskega kršitelja se oprosti očitanega prekrška:

 • če dejanje, za katero je bil vložen predlog za uvedbo disciplinskega postopka, ni disciplinski             prekršek,
 • če ni dokazov, da je disciplinski kršitelj storil disciplinski prekršek,
 • če kljub izvedenem postopku obstaja resen dvom o tem, ali je disciplinski kršitelj storil disciplinski prekršek.
 •  

28. člen
Zavrnilna odločba

Predlog za uvedbo disciplinskega postopka se zavrne:

 • če je predlagatelj, po vložitvi predloga za uvedbo disciplinskega postopka, umaknil predlog,
 • če je bil disciplinskemu kršitelju za isto dejanje že pravnomočno izrečen disciplinski ukrep ali je bil pravnomočno oproščen disciplinske odgovornosti ali je bil zoper njega postopek   že pravnomočno ustavljen,
 • če je nastopilo zastaranje.

 

29. člen
Obsodilna odločba

(1) Z obsodilno odločbo je disciplinski kršitelj spoznan za odgovornega za storjeni disciplinski prekršek in se mu skladno z določbami tega pravilnika izreče ustrezen ukrep.
(2) Obsodilna odločba se izreče disciplinskemu kršitelju, če se na podlagi izvedenih dokazov ugotovi, da je izvršil dejanje z objektivnimi znaki disciplinskega prekrška po tem pravilniku, pri tem pa je ravnal naklepno ali iz malomarnosti.

                                          

30. člen
Izdelava in vročitev odločbe

(1) Disciplinska komisija je dolžna nemudoma po sprejetju odločitve, najkasneje pa v  roku 30 dni po sprejeti odločitvi, izdelati pismeno odločbo in jo vročiti disciplinskemu kršitelju.

31. člen
Vsebina odločbe

(1) Odločba, ki jo izda disciplinska komisija, mora vsebovati: uvod,  izrek, obrazložitev, pravni pouk, žig društva, datum in podpis predsednika disciplinskega razsodišča.
(2) V uvodu odločbe mora biti navedena sestava disciplinskega razsodišča, podatki o disciplinskemu kršitelju, podatki o predlogu za uvedbo disciplinskega postopka s pravno kvalifikacijo.
(3) Izrek odločbe mora vsebovati ime in priimek disciplinskega kršitelja, njegove osebne podatke, krivdorek, dejanski opis storjenega disciplinskega prekrška in njegovo pravno opredelitev po tem pravilniku ter izrečeni disciplinski ukrep.
(4) Obrazložitev mora zajemati razloge o vseh pravno pomembnih okoliščinah, ki so v določenem primeru narekovali odločitev disciplinske komisije.

 

 

IV. PRAVNA SREDSTVA

32. člen
Redno pravno sredstva - pritožba

(1) Zoper odločbo disciplinskega komisije imata predlagatelj disciplinskega postopka in disciplinski kršitelj pravico do pritožbe v roku petnajstih dneh od prejema odločbe. Pritožba zadrži izvršitev disciplinske odločbe.

(2) O pritožbi odloča na drugi stopnji Občni zbor LD. Odločanje na drugi stopnji lahko občni zbor na predlog disciplinskega kršitelja ali predlagatelja postopka prenese v odločanje organu disciplinskega razsodišča pri LZ.

(3) V kolikor o pritožbi disciplinskega kršitelja ali predlagatelja odloča občni zbor, na njem nimajo pravice glasovati člani disciplinske komisije, pobudnik in predlagatelj disciplinskega postopka.

33. člen

(vsebina pritožbe)

(1) Zoper odločitev Disciplinske komisije se lahko pritožijo član LD, ki je bil v disciplinskem postopku ter predlagatelj.

(2) Pritožba se lahko vloži v 15 dneh od vročitve sklepa Disciplinske komisije.

(3) Pritožba mora obsegati:

1. navedbo sklepa Disciplinske komisije, zoper katerega se vlaga;

2. pritožbene razloge in obrazložitev;

3. podpis.

34. člen

(Pritožbeni razlogi)

 

(1) Sklep o disciplinski odgovornosti se lahko s pritožbo izpodbija zaradi:

1. zmotno ali nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja;

2. bistvenih kršitev pravil postopka;

3. zmotne uporabe materialnega prava.

(2) Občni zbor LD preizkusi odločitev disciplinske komisije v tistem delu, v katerem se izpodbija s pritožbo, po uradni dolžnosti pa vselej preveri obstoj morebitnih bistvenih kršitev pravil postopka in pravilnost uporabe materialnega prava.

 

35. člen

(odločanje o pritožbi)

 

O pritožbi zoper odločitev disciplinske komisije odloča Občni zbor LD.

 

36. člen

(odločitve Občnega zbora LD)

 

(1) Občni zbor LD lahko sprejme naslednje odločitve:

1. ugotovi, da je pritožba prepozna in jo zavrže;

2. ugotovi, da pritožba ni dovoljena in jo zavrže;

3. ugotovi, da pritožba ni utemeljena in potrdi sklep Disciplinske komisije;

4. ugotovi, da je pritožba utemeljena, ker je:

a) podana absolutna bistvena kršitev pravil postopka;

b) za pravilno ugotovitev dejanskega stanja je treba ugotoviti nova dejstva ali izvesti nove dokaze ali da je bilo zaradi zmotne uporabe materialnega prava dejansko stanje nepopolno ugotovljeno;

c) na podlagi obravnave ugotovil drugačno dejansko stanje kot je bilo ugotovljeno pred Disciplinsko komisijo oziroma da je Disciplinska komisija zmotno presodila listine ali posredno izvedene dokaze, njen sklep o disciplinski odgovornosti pa se opira samo na te dokaze oziroma da je Disciplinska komisija iz ugotovljenih dejstev nepravilno sklepala na obstoj drugih dejstev, sklep o disciplinski odgovornosti pa se opira na ta dejstva oziroma je ugotovil, da je Disciplinska komisija pravilno ugotovila dejansko stanje, da pa je zmotno uporabila materialno pravo.

(2) V primeru utemeljenosti pritožbe na podlagi točk a) in b) prejšnjega odstavka Občni zbor LD razveljavi sklep Disciplinske komisije in ji zadevo vrne v ponovno obravnavanje in odločanje, v primeru utemeljenosti pritožbe na podlagi točke c) pa Občni zbor LD spremeni sklep Disciplinske komisije.

V. IZVRŠITEV DISCIPLINSKIH UKREPOV

37. člen
Dokončnost

(1) Disciplinski ukrep se izvrši, ko postane odločba dokončna.

(2) Odločba postane dokončna s potekom pritožbenega roka ali z dnem, ko o pritožbi odloči občni zbor oz. Disciplinsko razsodišče pri LZ.

38. člen
Izvršitev

(1) Izrečena disciplinska ukrepa opomina in javnega opomina učinkujeta z dokončnostjo odločbe. Javni opomin se izvrši tako, da se objavi v sporočilu, ki ga LD pošlje vsem članom LD, predsednik disciplinske komisije pa seznani člane LD na občnem zboru LD, kjer sicer tudi ta poda  vsakoletno poročilo. Na občnem zboru se disciplinski kršitelji ne imenujejo poimensko.

(2) Izrečeni disciplinski ukrep izključitve iz društva in izbrisa iz društva se izvrši tako, da oseba, ki je zadolžena za evidenco članstva, na podlagi dokončne odločbe, izbriše iz članstva osebo, ki ji je bil izrečen ta ukrep. Z dnem dokončnosti odločbe osebi preneha članstvo in z njim povezane pravice ter dolžnosti v društvu.

(3) Izvršitev disciplinskega ukrepa zastara v 2 mesecih od dneva dokončnosti sklepa o disciplinski odgovornosti.

(4) Dokončen disciplinski ukrep se vpiše v evidenco ukrepov, ki jo vodi LD.

(5) Članu LD, ki v enem letu od dneva pravnomočnosti izreka disciplinskega ukrepa za lažjo kršitev oziroma v 2 (dveh) letih od dneva pravnomočnosti izreka disciplinskega ukrepa za težjo kršitev ne stori nobene disciplinske kršitve, se disciplinski ukrep izbriše iz evidence in se šteje, da ni bil disciplinsko kaznovan.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

39. člen
Veljavnost in objava

(1) Z dnem uveljavitve tega disciplinskega pravilnika, preneha veljati Disciplinski Pravilnik LD, z vsemi spremembami.

(2) Ta pravilnik je sprejel Redni občni zbor LD Rače, dne 18.3.2017 in začne veljati naslednji dan.

                                                                                   Starešina LD Rače

 Sebastijan Soršak l.r.

                                                                                                           Lovne dobe


Srna

Srnjak, lanščak: 1.5. - 31.10.
Srna, mladič M+Ž: 1.9. - 31.12.
Mladica: 1.5. - 31.12.

 

Jelen

Jelen: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Damjak

Damjak: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Divji prašič

Merjasec: 1.1. - 31.12.
Svinja: 1.7. - 31.12.
Ozimci in lanščaki obeh spolov: 1.1. - 31.12.

 

Poljski zajec

Poljski zajec: 1.10. - 15.12.

 

Kuna belica, kuna zlatica

Kuna belica, kuna zlatica: 1.11. - 28.2.

 

Jazbec

Jazbec: 1.8. - 31.12.

 

Lisica

Lisica: 1.7. - 15.3.

 

Rakunasti pes

Rakunasti pes: 1.8. - 31.3.

 

Šakal

Šakal: 1-7. - 15.3.

 

Fazan

Fazan: 1.9. - 28.2.

 

Raca mlakarica

Raca mlakarica: 1.9. - 15.1.

 

Šoja

Šoja: 1.8. - 28.2.

 

Sraka

Sraka: 1.8. - 28.2.

 

Siva vrana

Siva vrana: 1.8. - 28.2.

 

Izdelava spletne strani